12345

 
 
    International Organization Committee:     
                      

  Hong-Jun GAO (Chair) IOP,CAS
  Antonio Castro Neto (Co-Chair) NUS,Singapore
  Andre Geim Univ.Manchester,UK
  Andrew Wee NUS, Singapore
  Hu-Jong Lee POSTECH, South Korea
  Xin-He BAO Dalian, CAS
  Jong-Hyun Ahn SKKU, South Korea
  Minn-Tsong Li NTU, Taiwan
  Won Jong Yoo SKKU, South Korea
  Young-Woo Son KIAS, South Korea
  Taiichi Otsuji Tohoku University,Japan
  Eiji Osawa Nano-Carbon Research Institute,Japan
  Toshiaki Enoki Tokyo Institute of Technology,Japan

Local Organization Committee:


  Hong-Jun GAO (Chair) IOP,CAS
  Xin-He BAO Dalian, CAS
  Zhong-Fan LIU Beijing Univ.
  Hui-Ming CHENG Shenyang, CAS
  Yun-Qi LIU Beijing, CAS
  Yong-Sheng CHEN NanKai Univ.
  Wan-Lin GUO Nanjing Univ.Aeronautics & Astronautics

General Secretary:
 

  Ye-Liang WANG IOP,CAS; ylwang@iphy.ac.cn
  Hong XIAO IOP,CAS; hjxiao@iphy.ac.cn